“1914/46/71 depremleri hafızalardan silinmiş gibi görünse de şehrimizin birinci derece deprem bölgesi oluşunu 6 Şubat depremi ilimizde meydana gelebilecek büyük deprem gerçeğini bizlere tekrar acı bir şekilde hatırlatmıştır. Her an depreme hazırlıklı olmamız, deprem öncesi ve sonrası için gerekli tüm çalışmaları hızla gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İlimizde yapılacak mevcut hasarlı binaların tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra yapılacak olan binalar ile ilgili birtakım önlemler ivedilikle alınmalı ve uygulamaya geçilmelidir.

“Deprem öldürmez bina öldürür.” cümlesinin aslında, “Deprem Öldürmez, DEPREME DAYANIKSIZ binalar öldürür” olduğunu öğrendiğimiz şu günlerde binaların depreme daha dayanıklı hale gelmesi ve önlemlerin en üst düzeye çıkarılması için mevcut yönetmeliklere ek olarak bir takım ilave mecburiyetler getirilmelidir. Yaptığımız çalışmalar sonucu fazlası olmayan, belki eksiği olan önlemler şu şekildedir.

1-Mevcut yönetmelikte emsal müsaade ettiği müddetçe yapılabilen kapalı çıkmalar tamamen kaldırılmalıdır.

2-Saplama kiriş yapılmasından kaçınılmalıdır. Yapılması zorunlu haller için ise özel koşullar getirilmelidir.

3-Hali hazırda 4 kat ve üzeri yapılarda uygulanmakta olan Bodrum katı yapılması mecburiyeti tüm yapılar için uygulanmalı.

4-Bodrum katlarının güçlendirilmesi adına rijit bodrum denilen, bodrum katlarının çevresinin perde betonla yapılması zorunlu hale getirilmeli.

5-Üst katlarda da binanın tüm köşelerinde perde betonla çevrilmeli.

6-Bitişik nizam yapıların tekrar gözden geçirilerek gerekli önlemlerin alınabilmesi gerekir. Binaların Kat kotlarının aynı olmasına dikkat etmek bunların başında gelmektedir. Aksi durumda binalar birbirine çekiç etkisi yapmakta ve şiddetli yıkımlara neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için yeni yapılacak imar plan ve revizyonlarında bitişik nizamın önüne geçilmesi gerekmektedir.

7-İlimizdeki zemin iyileştirmesi gereken yerlerin tekrar gözden geçirilerek bu bölgede zemin iyileştirme işleminin yaptırılmasının mecburi hale getirilmesi gerekir. Zemin sıvılaşması olan yerlerde raporlar daha ciddi incelenmeli, bu durumun önüne geçilmesi adına daha hassasiyet gösterilerek gerekli önlemlerin alınması.

8-İlimizdeki zemin iyileştirmesi gereken bölgeler tespit edilip bu bölgedeki yapılara enjeksiyon yöntemiyle zemin güçlendirilmesi yapılmasının tavsiye edilmesi gerekir. Böylelikle mevcut binaların da meydana gelebilecek bir depremde oluşabilecek büyük hasarların önüne geçilmektedir.

9-Statik projelerin tamamında en az C30 dayanıma sahip betonun zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.”

10- Kolon, kiriş ve döşemelerde kullanılan donatı çapları için belirli özel koşullar altında bir takım minimum şart ve yasaklar getirilmeli.

Konunun ek gündeme alınmasının ardından Belediye Başkanı Ercengiz Hüseyin Büyükkeleş’e ve Ak Parti grubuna hassasiyetleri ve çalışmaları için teşekkür ederek konuyu daha detaylı incelenmek ve tartışılmak üzere imar müdürlüğüne sevketti. İmar komisyonunca görüşülmesi ve uygun görülmesinin ardından önlemler plan notları ve yönetmeliklere önümüzdeki günlerde ilave edilecek.